IMPROVEMENT OF TERRITORIAL SELF-GOVERNMENT MANAGEMENT SYSTEM BASED ON COMPUTER NETWORK SIMULATION IMPACT-TECHNOLOGIES
Abstract and keywords
Abstract (English):
Tendencies and problems of development of system of management of territorial self-government are analyzed; the principles and forms of modeling of network computer impact-technologies are developed. Use of the developed principles and forms of modeling of network computer impaсt-technologies in system of management of territorial self-government will allow to gain social and economic effects. As social effect strengthening of neighbor’s communications, confidence-building to each other, improvement of quality of the human capital will act. Economic effect will be concluded in the commercial income of the professionals rendering sports, educational and household services to the population that will cause increases of a standard of living in territories.

Keywords:
system of management of territorial self-government, network computer impaсt-technologies, local communities, social partnership.
References

1. Yurasov I.A., Bondarenko V.V., Tanina M.A., Yudina V.A. Kontseptualizatsiya ponyatiya «preobrazhayushchie investitsii» v sovremennykh ekonomicheskikh usloviyakh. Sovremennoe obshchestvo i ekonomika: analiz sostoyaniya i perspektivy razvitiya v usloviyakh ekonomicheskoy turbulentnosti. Penza: Izd-vo PGU, 2015. S. 10–22.

2. Bondarenko V.V., Tanina M.A., Yudina V.A. Metody otsenki effektivnosti sotsial´noy politiki organizatsii. Povyshenie upravlencheskogo, ekonomicheskogo, sotsial´nogo i innovatsionno-tekhnicheskogo potentsiala predpriyatiy, otrasley i narodnokhozyaystvennykh kompleksov: Sb. statey VI Mezhdunar. nauchno-prakt. konf. / Pod obshch. red. F.E. Udalova, V.V. Bondarenko. Penza: RIO PGSKhA, 2014. S. 3–10.

3. Vasil´ev A.A. Munitsipal´noe upravlenie. N. Novgorod: Izd-vo Gladkova O.V., 2003.

4. Tanina M.A. Razrabotka professional´nykh kompetentsiy upravlencheskogo personala organizatsiy dopolnitel´nogo professional´nogo obrazovaniya. Ekonomika i upravlenie: problemy, resheniya. 2014. № 10. S. 98–109.

5. Anheier H. Social Investment. International Encyclopedia of Civil Society / Ed. By H. Anheier and S. Toepler. 2010. P. 1427–1429.


Login or Create
* Forgot password?